پذیرش جدید در برنامه اسکیل ورکر فدرال

بر اساس اعلام امروز وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا ، لیست مشاغل و ظرفیت پذیرش برنامه اسکیل ورکر فدرال سال ۲۰۱۴ اعلام گردید. شرح برنامه و لیست مشاغل مورد نیاز را در سایت سازمان مهاجرتی پرنده مهاجر ملاحظه فرمایید. خوش باشید